Read Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu manga online

Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu

Add to Favorites
Name: Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu
Alternate Name: Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu, Dakaretei Otoko No.1 ni Odosareteimasu.
Year of Release: 2014
Status: Ongoing
Author: Sakurabi Hashigo
Genre: Adventure, Drama, Romance, Yaoi
Email Adress :

Read Dakaretai Otoko Ichii ni Odosarete Imasu Manga Online

I"ll make it so your body"s unable to forget mine. Saijou Takato's 5 year reign as the "Most Huggable No. 1" has been snatched. Stealing his thunder is the newbie actor with a 3-year debut, Azumaya! Towards the stuffy hostile Takato, Azumaya's sincere sparkling smile starts to become effective. Even as Takato sets his alert level on MAX, Azumaya catches Takato in his shameful drunken state and uses it to blackmail him! In exchange for Azumaya's silence, Azumaya states, "Please let me hold you"'?! "Embrace me, who was the Most Huggable No.1? What the heck is he saying!" Includes a large quantity of other high suspense erotic stories ❤

Chapter List

Read Manga Online

Manga is the Japanese comics with a unique story line and style. In Japan people of all ages read manga, manga does not target younger audiences like american comics. The genre includes a broad range of subjects. Here you will find 1000s of free english translated manga scans to read online. Discover the world of otaku!

Popular Manga